Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konferencja pt "OTWIERAM OCZY. REAGUJĘ NA PRZEMOC"

 Zespół Interdyscyplinarny w porozumieniu z Burmistrzem Parczewa organizuje konferencję o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie    skierowaną do    mieszkańców Gminy Parczew, a w szczególności do osób będących świadkami przemocy w rodzinie. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Parczew do udziału w w/w konferencji.

15 października 2019

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, finansowanego  z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Strategicznym celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami niezbędnymi do uzupełnienia dostępne są w siedzibie MOPS w Parczewie ul. Ogrodowa 16 (tel. 83 355 12 55).

20 września 2019

Program „Opieka wytchnieniowa”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019 otrzymał dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Zadanie będzie realizowane w ramach Modułu I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług.

Planuje się realizację usług opieki wytchnieniowej w ilości 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

18 września 2019
Czytaj więcej o: Program „Opieka wytchnieniowa”

Informacja

Uprzejmie informuję, że zgodnie
z zarządzeniem Dyrektora MOPS W Parczewie
nr 5/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. ustala się dzień
2 maja 2019 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy
w MOPS w Parczewie a dzień 11 maja 2019 r. (sobota) dniem pracującym

1 maja 2019

Burmistrz Parczewa zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kampanii społecznej realizowanej w Parczewie w 2019 r. "OTWIERAM OCZY – REAGUJĘ NA PRZEMOC”

Kampania realizowana będzie z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Parczew na lata 2017 – 2020”. Głównym celem kampanii jest podjęcie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Parczew ze szczególnym uwzględnieniem osób będących świadkami przemocy domowej poprzez podniesienie świadomości społecznej i profilaktykę zjawiska przemocy.

Adresatami kampanii są mieszkańcy Gminy Parczew.

27 marca 2019
Czytaj więcej o: Burmistrz Parczewa zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kampanii społecznej realizowanej w Parczewie w 2019 r. "OTWIERAM OCZY – REAGUJĘ NA PRZEMOC”