Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą wydawane i przyjmowane od 01 sierpnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 877).

Kryterium uprawniające do otrzymania świadczenia w okresie zasiłkowym 2021/2022 wynosi 900 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę o której mowa w ust.2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości róznicy między kwotą
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny u przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalone zgodnie z ust.2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna (oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych);

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego NIE PRZYSŁUGUJĄ jeżeli osoba uprawniona pomimo spełnienia powyższych warunków:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- zawarła związek małżeński.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (01.10.2021 – 30.09.2022) złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik 2021 roku zostaną wypłacone do dnia 31 października 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2021 – 30.09.2022) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2021 – 30.09.2022) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2021 roku do dnia 31 października 2021 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2021roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2021 – 30.09.2022) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2022 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2021 – 30.09.2022) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 28 lutego 2022 roku.

Dodatkowe informacje:
W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotychczasowy organ właściwy przekazuje wydaną decyzje wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania w celu jej dalszej realizacji. Organ właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, realizuje otrzymaną
decyzje bez konieczności wydawania kolejnej decyzji oraz jest właściwy do jej uchylenia, zmiany oraz do ustalania i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo doświadczeń z funduszu alimentacyjnego.