Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy

ZESPÓŁ INTERDYCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PARCZEWIE

Siedziba Zespołu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew
tel. 833542990 lub tel. 833551255

email: zi@mops.parczew.com 

Przewodniczący ZespołuKatarzyna Ostapiuk – MOPS Parczew
Zastępca Przewodniczącego ZespołuMałgorzata Witkowska– MOPS Parczew

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie, zgodnie z art. 9a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1249), został powołany Zarządzeniem Burmistrza Parczewa Nr 108/11 z dnia 26 września 2011 r. Rada Miejska w Parczewie określiła, w drodze Uchwały Nr VIII/37/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., zmienionej uchwałą nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Parczewie  z dnia 31 marca 2016r., tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. W dniu 29 marca 2021 r. Rada Miejska w Parczewie przyjęła w drodze Uchwały Nr XXXII/209/2021 „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Parczew na lata 2021 – 2024”.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to zespół osób powołanych do zadań, których głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy, określone w art. 9b ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1249)

Grupa Robocza to grupa osób powołanych do pracy nad konkretnymi problemami konkretnych osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.

 Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań Grup Roboczych należy, w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W skład Zespołu oraz Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Caritas Diecezji Siedleckiej  - Świetlica Socjoterapeutyczna – kierownik
 2. Komendy Powiatowej Policji w Parczewie – dzielnicowi
 3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie – pracownik socjalny
 4. Publicznego Przedszkola Nr 1 w Parczewie – dyrektor
 5. Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie – dyrektor
 6. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie – pedagog szkolny
 7. I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie – pedagog
 8. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie – pedagog
 9. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie – pedagog
 10. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie –   pedagog
 11. Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce – nauczyciel
 12. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie – dyrektor, zastępca dyrektora, pracownicy socjalni, asystent rodziny
 13. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie – przewodniczący
 14. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim –kuratorzy zawodowi
 15. Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Parczewie – dyrektor, psycholog
 16. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie, oddział odwykowy – psycholog
 17. Prokuratury Rejonowej w Parczewie – prokurator
 18. Kościół Parafialny p. w. św. Jana Chrzciciela w Parczewie – ks. proboszcz
 19. Kościół Parafialny p. w. Opatrzności Bożej – ks. proboszcz
 20. Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES w Lublinie – osoby pierwszego kontaktu w Parczewie.

NIEBIESKA KARTA

to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie "Niebieskiej Karty A". Można to zrobić podczas interwencji policji w domu podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście do KPP i tam policja również założy Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również: ośrodki pomocy społecznej; placówki oświatowe - szkoły, przedszkola; placówki służby zdrowia - przychodnie, szpitale; gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przy założeniu "Niebieskiej Karty A" osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie "Niebieska Karta B" z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.
Po założeniu "Niebieskiej Karty A" przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest "Niebieska Karta C". W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc socjalna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosku do Sądu.

W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest "Niebieska Karta D". Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.

PRZEMOC

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia     i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
 • przemoc seksualna: np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • przemoc ekonomiczna: np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

PAMIĘTAJ:

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.
Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

 • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA
 • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA
 • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
 • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY
 • MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE