Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
 W PARCZEWIE

Siedziba Zespołu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogrodowa 16, 21-200 Parczew

tel. 83 354 29 90, email: zi@mops.parczew.com

 

"Reaguj na przemoc domową! Nie bądź obojętny, nie pozwól zmarnować życia sobie i innym!"

 

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

  • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
  • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
  • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
  • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
  • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 

Jeśli jesteś dotknięty przemocą domową i potrzebujesz pomocy, napisz, zadzwoń lub przyjdź do nas:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - Katarzyna Capik,  tel. 83 354 29 90

(dyżur w środę od 8.00 do 14.00 pok. nr 2 MOPS Parczew)

Zastępca Przewodniczącej Zespołu InterdyscyplinarnegoKatarzyna Lember, tel. 83 354 29 90

e-mail:  zi@mops.parczew.com

 Zgodnie ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej Burmistrz Parczewa powołał w dniu 21.09.2023 r. Zarządzeniem nr 1210/23 nowy Zespół Interdyscyplinarny w Parczewie, zgodnie z którym członkowie zespołu oraz powoływane przez zespół grupy diagnostyczno-pomocowe będą świadczyć pomoc rodzinom, by skutecznie przeciwdziałać stosowanej przemocy.
Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 25 września 2023 r.
W skład zespołu wchodzą pracownicy MOPS Parczew, kurator sądowy, przedstawiciel służby medycznej, przedstawiciel organizacji pozarządowej, przedstawiciel MKRPA, przedstawiciel oświaty oraz funkcjonariusze Policji.
Razem możemy skutecznie przeciwdziałać przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny w Parczewie działa na podstawie następujących dokumentów:

1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej  z dnia 29 lipca 2005 r. /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm./

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta". /Dz.U. 2023 poz. 1870/.

3. Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Parczewie z dnia 25.09.2023 r.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie  przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokal;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) przekazywanie informacji innym zespołom zgodnie z  właściwością miejscową;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art.66c ustawy         z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U.2023.2119 t.j. )

Do zadań powołanych przez ZI grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury "Niebieskie Karty", oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury "Niebieskie Karty" w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury "Niebieskie Karty" pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w  art 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury "Niebieskie Karty";

8) zakończenie procedury "Niebieskie Karty";

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

  1. a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury "Niebieskie Karty",
  2. b) wszczęcia procedury "Niebieskie Karty";

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury "Niebieskie Karty".

Do zadań pracownika socjalnego powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy        w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.

Do zadań funkcjonariusza Policji powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy        w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową.

ZAŁĄCZNIKI:

https://umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala-lxiii-424-2023.pdf

https://umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/zarzadzenie-1210-23.pdf