Jednorazowa zapomoga

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jednorazowa zapomoga

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka

Od dnia 1 stycznia 2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego rodziny, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Zapomoga przysługuje :

- matce lub ojcu dziecka;
- opiekunowi prawnemu albo;
- opiekunowi faktycznemu dziecka.
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. Nr 183, poz.1234) określił formę opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wymogu pozostawania pod opieką medyczną nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Do wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty :

- dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – kopia (oryginał do wglądu);
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – kopia (oryginał do wglądu);
- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną;
- numer PESEL dziecka.