Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Karta Dużej Rodziny

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Czym jest KDR

Program o nazwie Karta Dużej Rodziny oferuje rodzinom wielodzietnym system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z następujących zniżek ustawowych:

 • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne w przypadku rodziców oraz małżonków rodziców;
 • zniżki w opłatach paszportowych - 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i małżonków rodziców;
 • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. 

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

 

Komu przysługuje

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje WSZYSTKIM rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opłaty

Karta jest przyznawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Mogą zrezygnować z wnioskowania o tradycyjną formę Karty i korzystać wyłącznie z elektronicznej formy. Ewentualnie później mogą wnioskować o domówienie tradycyjnej formy, co będzie podlegało opłacie w wysokości 10 zł.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty również wynosi 10 zł.

 

Warunki przyznania

Karta jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • dziecku w wieku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub - w przypadku szkoły wyższej - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, , lub - w przypadku szkoły wyższej - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu pozostałych członków rodziny wielodzietnej osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która oświadczy, że jest umocowana do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do jej odebrania w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

 

Wnioski w formie papierowej są wydawane i przyjmowane

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie (pok. nr 5)

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Należy wejść na stronę:  www.empatia.mrpips.gov.pl i  wybrać moduł eWnioski. Tam znajduje się instrukcja jak złożyć wniosek np. wniosku o świadczenie wychowawcze, przy czym procedura zakładania konta na platformie Emp@tia jest taka sama dla wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku należy przedstawić w szczególności:

 • w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Aplikacja mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

 

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny WRAZ Z DOKUMENTAMI DO POBRANIA można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.

 

Pliki do pobrania

 

Przydatne linki

https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek - zniżki ustawowe

https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr - informacje na temat aplikacji mObywatel

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna - portal, za pośrednictwem którego można złożyć wniosek elektronicznie

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-kdr - akty prawne dotyczące KDR

https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr

 

 

PARCZEWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Na mocy uchwały nr XXXVI/268/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Parczew gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY osoby zamieszkujące na terenie naszej gminy, które posiadają ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, od 1 września 2017 r. mogą korzystać ze zniżek oferowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz lokalnych przedsiębiorców.

Karta uprawnia m. in. do następujących zniżek:

 • 50% zniżki na korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie;
 • 50% zniżki w obowiązujących stawkach opłat za korzystanie z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Jelonek” w Parczewie;
 • 50% zniżki na korzystanie z posiłków szkolnych i przedszkolnych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew;
 • 50% zniżki w opłacie za korzystanie z zajęć świadczonych przez wszystkie publiczne przedszkola ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki.

Link do oficjalnego serwisu Gminy Parczew https://www.parczew.com/index.php/dla-mieszkancow/parczewska-karta-duzej-rodziny.

Dokumenty do pobrania:

Uchwala nr XXXVI/268/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Parczew gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY

Lista realizatorów Programu Karty Dużej Rodziny na terenie Gminy Parczew - plik pdf