Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności


Opublikowano: 30 październik 2020
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie
Wstęp Deklaracji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie: www.mops.parczew.com

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  4. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
wersję kontrastową,
możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
widoczny fokus,
zmianę układu strony,
tłumaczenie strony.
Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoby do kontaktu:
1. Wioleta Pirogowicz, w.pirogowicz@mops.parczew.com numer telefonu 833551257.
2. Agnieszka Hulajko, a.hulajko@mops.parczew.com numer telefonu 833542996.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie ul. Ogrodowa 16 21 – 200 Parczew
Do budynku prowadzą  3  wejścia:
Wejście główne do budynku od ul. Ogrodowej.
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Wejście z boku po prawej stronie budynku.
Do wejścia prowadzą schody
Wejście z tyłu budynku
Do wejścia prowadzą schody
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.
W budynku  nie ma  windy.
Dla osób na wózkach dostępy jest  korytarz i pomieszczenia na niskim  parterze.
W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) dla osób głuchych.