Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Statut

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PARCZEWIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Parczew.

 

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i innych przepisów wykonawczych do tej ustawy,

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1210 z późn. zm.)

 4. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 5. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

 6. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

 7. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225)

 8. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

 9. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)

 10. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887, z późn. zm.)

 11. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.)

 12. uchwały Nr XIV/69/90 Rady Miasta i Gminy w Parczewie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie
 13. niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Parczew, ul. Ogrodowa 16 a obszarem działania Ośrodka jest Gmina Parczew.

§ 4.1. Organizatorem Ośrodka jest Rada Miejska w Parczewie.

 

2. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz a w zakresie zadań zleconych Wojewoda.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

 

§ 5. Ośrodek wykonuje zadania :

 1. zlecone gminie,

 2. własne gminy.

§ 6. Celem Ośrodka w szczególności jest:

 1. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 2. doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

 3. świadczenie pomocy, która winna służyć umacnianiu rodziny,

 4. przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie ich samodzielnie pokonać wykorzystując do tego własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 7. Do podstawowych zadań Ośrodka w szczególności należy:

 1. analizowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

 2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń osobom uprawnionym, wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

 3. finansowanie zadań z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 4. organizowanie i prowadzenie usług opiekuńczych,

 5. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 6. praca socjalna w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,

 7. organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

 8. ustalanie uprawnień i wypłacanie dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 9. ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 10. prowadzenie postępowań wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna,
 11. przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna,
 12. prowadzenie Noclegowni i Jadłodajni,
 13. prowadzenie Klubu Integracji Społecznej
 14. realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej
 15. realizacja zadań własnych gminy wynikających ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.)

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja Ośrodka

§ 8.1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zadania należące do Ośrodka Dyrektor wykonuje przy pomocy pracowników socjalnych i opiekunów oraz innych zatrudnionych w Ośrodku.

3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz.

4. Dyrektor Ośrodka działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność merytoryczną przed Burmistrzem.

5. Dyrektor ustala organizacje wewnętrzną Ośrodka, którą zawiera w Regulaminie Organizacyjnym, określając strukturę organizacyjną, stanowiska pracy i zakresu ich zadań. Projekt Regulaminu Organizacyjnego winien uzyskać pozytywną opinię Burmistrza.

6. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.

7. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania opracowany przez Dyrektora na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 9.1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi swoją gospodarkę finansową według zasad dla jednostek budżetowych określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany ,,planem finansowym’’.

3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa lub gminy a także z dochodów własnych Ośrodka.

4. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej bezpośrednio odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka.Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 10.1. Statut dla Ośrodka nadaje Rada Miejska.

2. Zmiany do Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

3. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Statutu.

§ 11. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem w brzmieniu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
21-200 Parczew ul. Ogrodowa 16

17 marca 2015