Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie została powołana Zarządzeniem Nr 21/15 Burmistrza Parczewa z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie i zostało zmienione  Zarządzeniem Nr 308/16 Burmistrza Parczewa z dnia 5 kwietnia 2016 r. na podstawie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).

 1. Zakres działania Komisji.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 -  wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie;

-  prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Parczewa;

-  podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

-  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

-  wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

-  prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;

-  podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2015 r. poz. 875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. ze zm.).

2. W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie wchodzą:

  1. Maria Miszczuk                - przewodniczący
  2. Mariusz Borowicz            - członek
  3. Renata Chomicz              - członek
  4. Wiesława Śniszewska     - członek
  5. Jerzy Burzec                    - członek
  6. Agnieszka Domańska      - sekretarz komisji

3. Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe.

Przesłanki uprawniające do zobowiązania danej osoby do poddania się leczeniu odwykowemu, to zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487):

 -  rozkład życia rodzinnego;
 -  demoralizacja małoletnich;
 -  uchylanie się od pracy;
 -  systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Ważne! Uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką, aby rozpocząć procedurę. Przesłanki muszą mieć charakter społeczny a nie zdrowotny i dotyczyć sytuacji, w których postępowanie osoby uzależnionej uderza bezpośrednio w prawne i osobiste dobra innych osób, co uzasadnia wprowadzenie ograniczeń w sferę jej samodzielnego decydowania o sobie.

 Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

 Wniosek może złożyć dowolna osoba:

        -  członek rodziny, dalecy krewni, kurator, sąsiad itp.

        -  instytucja np. zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp.
 

Gdzie złożyć wniosek:

  1. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 21-200 Parczew, ul. Ogrodowa 16, pokój nr 4, godziny pracy Ośrodka: poniedziałek – piątek, w godz. 7.00 – 15.00, telefon: 083 354 29 96;
  2. drogą  pocztową  na adres:  Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 21-200 Parczew, ul. Ogrodowa 16.

Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w Parczewie, ul. Kolejowa 4 (drewniany budynek obok Urzędu Miejskiego w Parczewie) w pierwszym i trzecim tygodniu każdego miesiąca:

         -  pierwszy wtorek w godz. 12.00 – 14.00

         -  trzeci wtorek w godz. 12.00 – 15.00

 

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PARCZEWIE w 2018 r.

 

styczeń                         9; 23

luty                               6; 20

marzec                         6; 20

kwiecień                      3; 17

maj                               8; 22

czerwiec                       5; 19

lipiec                            3; 17

sierpień                        7; 21

wrzesień                       4; 18

październik                  2; 16

listopad                        6; 20

grudzień                      4; 18