Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie powołana została Zarządzeniem Nr 1016/23 Burmistrza Parczewa z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie.

1. Zakres działania Komisji.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Parczewa;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w  związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 172) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249).

2. W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie wchodzą:

 1. Maria Miszczuk                - przewodniczący
 2. Katarzyna Woźniak         - członek
 3. Monika Laszewska          - członek
 4. Wiesława Śniszewska     - członek
 5. Sławomir Teleon - członek
 6. Agnieszka Domańska      - sekretarz komisji

3. Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe.

Przesłanki uprawniające do zobowiązania danej osoby do poddania się leczeniu odwykowemu, to zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 165):

 -  rozkład życia rodzinnego;
 -  demoralizacja małoletnich;
 -  uchylanie się od pracy;
 -  systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Ważne! Uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką, aby rozpocząć procedurę. Przesłanki muszą mieć charakter społeczny a nie zdrowotny i dotyczyć sytuacji, w których postępowanie osoby uzależnionej uderza bezpośrednio w prawne i osobiste dobra innych osób, co uzasadnia wprowadzenie ograniczeń w sferę jej samodzielnego decydowania o sobie.

 Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

 Wniosek może złożyć dowolna osoba:

 • członek rodziny, dalecy krewni, kurator, sąsiad itp.
 • instytucja np. zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp.

Załącznik Nr 1. Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe

Załącznik Nr 2. Adresy placówek pomocowych

Gdzie złożyć wniosek:

 1. Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 21-200 Parczew, ul. Ogrodowa 16, pokój nr 4, godziny pracy Ośrodka: poniedziałek – piątek, w godz. 00 – 15.00 telefon: 83 354 29 96.
 2. Drogą  pocztową  na adres:  Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 21-200 Parczew, ul. Ogrodowa 16.

    Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w Parczewie, ul. Kolejowa 4 (budynek obok Urzędu Miejskiego w Parczewie) w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 15.00.

email: mkrpa@mops.parczew.com

telefon: 503 686 033 dyżur pod telefonem w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 15.00.


PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

 Punkt Konsultacyjny Parczew, ul. Kolejowa 4 czynny w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godz. 15.00 – 17.00; telefon: 503 686 033.

Ważne! W związku z obecną sytuacją epidemiczną, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie w załączeniu przedstawia informacje rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do wykorzystania dla osób potrzebujących pomocy.

Załącznik Nr 3. Informacja do pobrania.

 

INFORMACJA DLA OSÓB ZANIEPOKOJONYCH SWOIM PICIEM

Sytuacja pandemii sprzyja zwiększonemu spożyciu alkoholu.

Do sięgania po alkohol skłania przedłużająca się sytuacja wysokiego poziomu napięcia powodowanego lękiem o zdrowie i życie własne i swoich bliskich, niepokojem o pracę, zarobki a tym samym zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, izolacją, ograniczeniem wolności, kontaktów z ludźmi, niepokojem o przyszłość, zburzeniem trwałych schematów funkcjonowania, nawyków, rytuałów ↓

Zwiększone spożywanie alkoholu rodzi problemy zdrowotne i społeczne (obniżenie odporności organizmu, urazy fizyczne, obniżenie nastroju, zaburzenia adaptacyjne, przemoc, zachowania ryzykowne, również te, które sprzyjają zakażeniom, itp), które trudniej teraz rozwiązywać z racji ograniczenia dostępności pomocy medycznej i psychologicznej ↓

Problemowe spożywanie alkoholu zwiastuje wiele możliwych do zaobserwowania sygnałów:

 • Zwiększa się częstotliwość spożywania alkoholu.
 • Wzrasta ilość alkoholu wypijanego jednorazowo oraz łącznie w ciągu tygodnia, miesiąca.
 • Picie staje się lekarstwem na poprawę nastroju, na stres, smutek, samotność, lęk, złość.
 • Coraz częściej spożywanie alkoholu kończy się upiciem, złym samopoczuciem, zatruciem.
 • Używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (tzw. „klinowanie”).
 • Pojawiają się „urwane filmy” – trudności w przypominaniu sobie, co się działo poprzedniego dnia w sytuacji picia, mimo że osoba będąca pod wpływem alkoholu była aktywna, to nie pamięta, co robiła, mówiła, co się z nią działo.
 • Alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach: w czasie pracy czy nauki, opieki nad dziećmi, pomimo chorób wykluczających spożywanie alkoholu, w okresie ciąży i karmienia piersią, itp.
 • Pojawiają się negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu (zdrowotne, społeczne, psychologiczne, finansowe), a mimo to picie jest kontynuowane.
 • Otoczenie sygnalizuje zaniepokojenie piciem i próbuje skłonić osobę pijącą do ograniczenia ilości i częstości spożywania alkoholu (najczęściej są to bliscy – rodzina, przyjaciele, którym zależy na osobie pijącej), a odpowiedzią osoby pijącej jest minimalizowanie problemu (nic się nie dzieje), racjonalizowanie picia (przedstawianie licznych powodów nadużywania alkoholu), unikanie rozmów o piciu, obwinianie otoczenia, agresja. ↓

Jeśli jesteś zaniepokojony/zaniepokojona swoim piciem, możesz o tym porozmawiać:

 • Zadzwoń do dowolnej poradni leczenia uzależnienia od alkoholu: spis telefonów poradni znajduje się na stronie internetowej http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa
 • Skorzystaj z możliwości autodiagnozy oraz indywidualnej osobistej pracy nad ograniczeniem picia za pomocą platformy internetowej oraz aplikacji https://epop.pl/
 • Skontaktuj się telefonicznie z punktem informacyjno-konsultacyjnym działającym w gminie/mieście, dowiedz się czy możesz uzyskać tam wsparcie i w jakiej formie (spotkanie bezpośrednie, telefonicznie, online).
 • Skorzystaj z telefonicznej pomocy psychologicznej Fundacji Vis Salutis dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 (tel. 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00) INFORMACJA DLA OSÓB BĘDĄCYCH W TRAKCIE LUB PO LECZENIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Pandemia powoduje przewlekły stres i wysoki poziom napięcia, może zatem podwyższać ryzyko nawrotu czynnego uzależnienia. Placówki leczenia uzależnienia prowadzą nadal terapię uzależnienia od alkoholu, choć musiały dostosować się do sytuacji epidemicznej, co oznacza zmianę formy kontaktu z pacjentami z bezpośredniego na telefoniczną lub online. Podobnie działają grupy samopomocowe i punkty konsultacyjne. ↓
 • Jeśli jesteś w trakcie leczenia uzależnienia w poradni terapii uzależnienia od alkoholu masz możliwość kontynuacji terapii. W czasie trwania pandemii zalecane są wizyty telefoniczne/online. Szczegółowe informacje o formie udzielania usług terapeutycznych w danej poradni uzyskasz kontaktując się telefonicznie z wybraną poradnią. Dane teleadresowe placówek leczenia uzależnień znajdziesz pod linkiem: http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa
 • Jeśli nie korzystałeś jeszcze z usług terapeutycznych w poradni terapii uzależnienia od alkoholu, ale wpisany jesteś w kolejkę oczekujących i masz wyznaczony termin pierwszej wizyty, będziesz miał możliwość odbycia tej wizyty w poradni lub przez telefon/online W czasie trwania pandemii zalecane są wizyty telefoniczne/online. Szczegółowe informacje o formie udzielania usług terapeutycznych w danej poradni uzyskasz kontaktując się telefonicznie z wybraną poradnią.
 • Możesz skontaktować się z punktem informacyjno-konsultacyjnym działającym w gminie/mieście i dowiedzieć się czy możesz uzyskać tam wsparcie i o dostępną aktualnie formę wsparcia (spotkanie bezpośrednie, telefonicznie).
 • Możesz skorzystać z infolinii lub dyżuru online Anonimowych Alkoholików (tel. 801 033 242, https://www.aa.org.pl/main/contact_aa1.php), możesz też dołączyć do mitingu AA on-line https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line.
 • Skorzystaj z telefonicznej pomocy psychologicznej Fundacji Vis Salutis dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 (tel. 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00).
 • Możesz również skorzystać z jednej z następujących internetowych możliwości wsparcia dla osób uzależnionych:
 • Platforma internetowa oraz aplikacja: www.hh24.pl
 • Platforma internetowa oraz aplikacja: www.nalogometr.pl

 

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB PIJĄCYCH PROBLEMOWO

Sytuacja pandemii może zaostrzać i uwypuklać problem nadużywania alkoholu przez osoby bliskie. Mimo charakterystycznych dla aktualnej sytuacji epidemicznej ograniczeń bezpośrednich kontaktów z klientami instytucje świadczące pomoc rodzinie z problemem alkoholowym funkcjonują i można się do nich zwrócić z prośbą o rozmowę i poradę. ↓

 • Jeśli nie korzystałaś/nie korzystałeś jeszcze z usług poradni terapii uzależnienia od alkoholu z powodu picia bliskiej Ci osoby, zadzwoń do poradni w okolicy Twojego zamieszkania i dowiedz się o możliwość umówienia wizyty i jej formę. Dane teleadresowe placówek leczenia uzależnień znajdziesz pod linkiem: http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa
 • Jeśli jesteś w trakcie terapii „współuzależnienia” w poradni terapii uzależnienia od alkoholu, będziesz miała/miał możliwość kontynuacji terapii. W czasie trwania pandemii zalecane są wizyty telefoniczne/online. Szczegółowe informacje o formie udzielania usług terapeutycznych w danej poradni uzyskasz kontaktując się telefonicznie z wybraną poradnią.
 • Możesz skontaktować się z punktem informacyjno-konsultacyjnym działającym w gminie/mieście i dowiedzieć się czy możesz uzyskać tam wsparcie i o dostępną aktualnie formę wsparcia (spotkanie bezpośrednie, telefonicznie).
 • Możesz skorzystać z telefonicznej pomocy psychologicznej Fundacji Vis Salutis dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 (tel. 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00).
 • Skorzystaj z internetowej formy mitingu grupy samopomocowej Al-Anon https://alanon.org.pl/mityngi-polskojezyczne-internetowe/
 • Możesz skorzystać z internetowej możliwości wsparcia dla bliskich osób uzależnionych: www.hh24.pl

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PARCZEWIE w 2024 r.

- styczeń                         9; 23                       

- luty                                6; 20

- marzec                         5; 19

- kwiecień                      2; 16

- maj                                7; 21

- czerwiec                      4; 18

- lipiec                             2; 16

- sierpień                        6; 20

- wrzesień                      3; 17

- październik                 1; 15

- listopad                        5; 19

- grudzień                       3; 17

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

 

Punkt Konsultacyjny Parczew, ul. Kolejowa 4 czynny w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godz. 15.00 - 17.00; telefon: 503 686 033.

 

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami, członków ich rodzin.

 Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie. Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy.

 Zainteresowani są przyjmowani według kolejności zgłoszenia się w dniach i godzinach świadczenia porad tj. w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00 w budynku przy ulicy Kolejowej 4.

 Każda osoba pochodząca z rodziny, w której występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, używaniem narkotyków może być klientem i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości.

 1. Porady są poufne.
 2. Każda porada jest udzielana w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz informacje podane przez klienta.
 3. Doradca zakłada, że klient zwracając się z problemem podaje informacje prawdziwe i niezbędne do udzielenia prawidłowej porady.
 4. Doradca, w ramach pomocy świadczonej w punkcie, nie ma prawa wykonywać czynności prawnych w imieniu klienta ani wykonywać czynności prawnych przed sądem.
 5. Doradca nie ma prawa składać obietnic pozytywnego rozstrzygnięcia/ rozwiązania sprawy.
 6. Doradca nie podejmuje decyzji za klienta; klient sam dokonuje wyboru.
 7. Wszelkie czynności wykonywane przez doradcę są bezpłatne.